Lean методологията в завода за производство на санитарна керамика

Какво представлява по същество Lean методологията? Това е методология, чрез която се подобрява ефективността на процесите, като се анализират и отстраняват неефективности, за да се постигне непрекъснато подобрение на процесите и удовлетвореност у крайния клиент.

На първи ред от ляво на дясно: Николай Колев, Левент Садъков, Росица Стоянова, Иво Иванов
На втори ред (прави): Веско Василев, Наталия Христова, Иван Матеев, Любомир Матев и Цоньо Цонев

Срещаме ви с Росица Стоянова, ръководител на отдела от самото му създаване в завода за производство на санитарна керамика, за да ни разкаже за дейността и постиженията на екипа.

Кои са основните направления, по които работи екипът?

В момента екипът работи в три основни направления: „Работа по проекти“, „Дейности по поддържане и развитие на стандартната работа и ежедневно управление“ и „Индустриализацията на нови продукти“.

Работата по проекти за въвеждане на ефективни практики, методи и инструменти за подобряване са типичните дейности за всеки Lean отдел. Годишно се завършват около 20-25 проекта, които трансформират и развиват нашите процеси, подобряват ефективността, организацията и контрола.

Основаната задача на колегите, работещи по ежедневно управление и стандарти е да оказват съдействие на производствения екип при създаването, развитието, въвеждането и контрола на стандартната работа и ежедневното управление, да поддържат и развиват системите за управление включително TPM и ИСУ.

През тази година на екипа беше гласувано доверие, като ни бе поверена нова дейност по процеса на индустриализация. Към екипа се присъединиха колеги с голям опит и висока експертиза, които заедно с екипите „Развойна дейност“ и „Производство“ работят за по-ефективен начин на внедряване на нови модели. Основна отговорност на тази част от екипа са организацията и контрола на физическия поток от изделия, тестове и модификации, както и активно участие в процеса на решаване на проблеми по време на въвеждането на новите продукти.

Разкажете за най-значимите проекти през 2022.

През тази година работим по три мащабни проекта, които засягат голяма част от производствените структури и имат по няколко под проекта, както и по проекти с по-малък обхват. Един от големите проекти, по който работим вече трета година е внедряването на TPM, като в началото на годината бяха покрити всички инсталации и оборудване в завода, включително и в непроизводствените зони. В момента работим по втората фаза на този проект, която е посветена на преглед, оценка и развитие на вече въведените стандартни дейности по превантивна и автономна поддръжка, на база натрупаните данни от периода на първично въвеждане на системата.

Много отговорна част от нашата дейност е трансформацията на процеса по индустриализация на новите модели, по която работим в много тясно сътрудничество с екипи „Развойна дейност“ и ръководителите „Производствени технологии“. В момента сме във втората фаза на този проект, която касае трансформацията на процесите от тестово отливане до препилотна серия. В този проект продължихме да прилагаме всички добри практики от предходния проект, който в крайна сметка промени до голяма степен цялостния процес и доведе до значително подобрение на показателите на пилотните серии на новите модели, като ангажимента и отговорностите на производствения екип се увеличи значително.

Други важни проекти, които трябва да отбележа тук са: SMED за пресите за отливане на сложни тоалетни и роботизираните линии за глазиране; проекти за подобрения при менажирането на инструменти и консумативи; проекти за балансиране и промяна на разположението на работните станции; Control Plan – Подобряване на начина на събиране на данни, справки и анализи в участък „Подготовка на масата“.

Нов проект, по който работим е оценката и развитието на компетенциите на операторите. В момента работим по първата фаза на проекта, свързана с определяне на критериите за прозрачна оценка на компетенциите и нивата на умения на операторите (Skill Matrix), система за обратна връзка и области за развитие, както и система за поддържане на актуални компетенции на мултифункционални работници. В момента системата е въведена в две от производствените ни линии, в други две е в процес на въвеждане и за следващия месец е планиран старта на проекта за последната производствена линия от основния производствен процес.

В основата на успеха на една организация е добрата спойка в екипа. Разкажете ни как разпределяте и балансирате задачите в екипа?

Задачите пред екипа са разнообразни, многобройни и отговорни, предизвикателствата пред екипа са огромни. Според мен ключът за създаването на успешния екип е в доброто съчетание на висок професионализъм, задълбочени познания и много ентусиазъм. Всички членове на екипа, въпреки формалните си позиции в едно от трите направления, проявяват гъвкавост и поемат задачи, съобразно моментните нужди в една динамична и бързо променяща се среда. Един от основните ни приоритети е да се насърчава взаимопомощта и предаването на знания между отделните членове на екипа. Или с други думи казано – силна екипна работа и самообучаваща се структура.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).