Какви проекти бяха реализирани в заводите ни с мисъл за опазване на околната среда

hands with plant eco friendly environment vector illustration

„Идеал Стандарт – Видима” АД развива своя бизнес в съзвучие със социално-отговорните си принципи за щадящо отношение към околната среда и ограничените природни ресурси. Стриктната политика в областта на екологията, въведените стандарти на работа и последващият контрол са част от стратегията за развитие на компанията.

Въпреки трудностите в условия на пандемия, „Идеал Стандарт – Видима“ АД не спира да работи в насока опазване на околната среда чрез редица инвестиции за ново оборудване или ремонт на съществуващото. Освен това бяха направени и технологични промени, които да доведат до намаляване използваните ресурси и генерираните отпадъци.

Постоянно се търсят възможности за постигане на устойчиво развитие на бизнеса с мисъл за опазване на околната среда.

Ще ви представим част от реализираните проекти през последните няколко години в двата завода на „Идеал Стандарт – Видима“.

В завода за санитарна керамика се работи в следните направления:

  • Повишено бе количеството на питчър в рецептата на шликера от 4% на 6%, като по този начин се намалява количеството на генерирания отпадък и използваните свежи суровини – кварцов пясък и фелдшпат;
  • Автоматизиран процес на подаване на питчър при производството на шликера и намаляване възможността от разпрашаване;
  • Елиминиране на индивидуалното фолиране на керамичните продукти, което редуцира използваната електроенергия. Към момента са спестени 165 120 kW/h от началото на 2022 година.
  • Закупуване и монтиране на соларна инсталация за битова вода. Изградената инсталация се използва за подгряване на питейна вода, което облекчава работата на котлите през зимния период, а през летния – намалява работата на работния котел до минимум.
  • Спестеният природен газ за 2020 г. е 41 005 Nm³;
  • Използване на топлинната енергия, отделяна при работата на 6 бр. компресори, като по този начин се редуцират количествата използван природен газ от двата котела в Промишлено Бойлерно. Спестеният природен газ за 2020 г. е 187 616 Nm³;

Ето какво бе реализирано в завода за санитарна арматура:

Нови байцващи вани в Галванична инсталация – Асмега 3 и основен ремонт на събирателна хромова вана в Пречиствателна станция галванични отпадни води, с цел недопускане на разливи и замърсявания;

Инсталирани две обратни осмози (нов метод за пречистване на води) към Асмега 1 и 3, чрез които се редуцира количеството на използвани киселини и основи за регенерация, както и максимално елиминиране на използваните йонообменни смоли. С тази инвестиция се постига и намаляване генерирания отпадък – галваничен шлам;

Монтирани йонообменни колони за хромови промивки на инсталация Асмега 1, с цел намаляване използваното количество вода и подобряване измиването на детайлите.Положителен ефект има и върху генерираното количество шлам;

Закупени и монтирани две нови филтър преси на галванични инсталации Асмега 1 и 2, като по този начин се редуцира влажността в генерирания шлам и неговото тегло значително се намалява;

Една доста сериозна инвестиция е закупеното съоръжение за сушене на шлам, като чрез него влажността от 75% се намалява до 20%. По този начин значително се редуцира количеството шлам, което трябва да бъде депонирано.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).